Taluppfattning

Taluppfattning är en grundläggande matematisk förmåga som ditt barn behöver

Taluppfattning kan kort beskrivas som viljan och förmågan att förstå och använda tal i olika situationer. För att väcka ett intresse för matematikens värld är det bra om ditt barn redan i tidig ålder börjar lägga grunden till en god taluppfattning.

Taluppfattning består av flera delar som ditt barn utvecklar succesivt. Med god taluppfattning menas bland annat att ditt barn:

 • förstår och har en känsla för talets storlek och var talet passar in i talsystemet,
 • behärskar och förstår talens ordning i talraden, både framlänges och baklänges,
 • kan talens grannar och grannars grannar,
 • behärskar enkla talfakta som talkamrater, ”dubblor/hälften” och även senare multiplikationstabeller,
 • behärskar tiotals- och hundratalsövergångar och senare även tusentalsövergångar,
 • klarar av enkla beräkningar i huvudet,
 • kan göra beräkningar med hjälp av papper och penna och
 • kan använda miniräknare när det behövs.

Det tar ungefär fem år för ett barn att utveckla en god taluppfattning. Processen startar redan i förskoleåldern och under processens gång upptäcker barnet matematiska mönster och hon lär sig att jämför och dra slutsatser.

Ditt barn lär sig relationer mellan tal och skillnaden mellan siffror, tal och antal

För att få god taluppfattning behöver ditt barn förstå att räknandet har en större innebörd än att bara ramsräkna. Hon måste upptäcka att siffrorna följer ett visst mönster och att den som räknar lägger till ett och ett. Det kallas Ett till ett principen.

När ditt barn utvecklat en god taluppfattning har hon lärt sig att uppfatta antalskonservation. Det betyder att hon förstår att antalet föremål i en mängd inte förändras om de flyttas runt, räknas en gång till eller när de ligger samlade alternativt utspridda.

Antalskonservation är inte självklart för det lilla barnet, så hon behöver träna och bli uppmärksammad. Samtal, ramsor och lekar som på olika sätt räknar samma mängd flera gånger är en rolig start på ditt barns taluppfattningsprocess.

Genom att visa att det fortfarande är samma antal trots att föremålen har flyttats runt och att handens fem fingrar alltid är fem, blir ditt barn uppmärksammat på att mängden är oförändrad. Även om ditt barn kan ramsräkna till tio är det bra att börja med en liten mängd som inte är större än tre eller fem.

Som i all kunskapsutveckling, så är god självkänsla och tro på sin egen förmåga ytterst viktigt för barnets framtida matematiska utveckling!

När barn börjar i förskoleklass förväntas de ha vissa förkunskaper

När ditt barn börjar i förskoleklass förväntas hon ha påbörjat sin process mot god taluppfattning genom att kunna:

 • Ramsor och ramsräkna
 • Matematiska begrepp som t ex siffror och geometriska figurer
 • Ett till ett principen, dvs att t ex ett finger representerar ett år
 • Dela upp och fördela en liten mängd

Läs mer om lärandelekar, samtal och aktiviteter som stimulerar ditt barns nyfikenhet och som tränar hennes taluppfattning här.

Lärandelekar

Roliga lärandelekar stimulerar ditt barns kunskapsutveckling. Läs mer här!
Taluppfattning

Flicka och matte

Ett barn med taluppfattning förstår relationer mellan olika tal. Läs mer här!
Se och skapa mönster

Se uppfatta mönster

Att kunna se mönster hjälper barnet att se mönster inom talområden. Läs mer här!
Jämföra och se skillnader

Jämföra

Att kunna jämföra är grunden för att förstå mängd, längd och vikt. Läs mer här!
Top