Motivation

Motivation är en kraft inom oss och en förutsättning för utveckling!

Motivation handlar om en inre kraft att vilja något. Det kan vara lätt att förstå att motivation är viktigt för utveckling och lärande, men det är desto svårare att förstå vad motivation är.

Pedagogikprofessorn Håkan Jenner lyfter fram tre gemensamma faktorer ur de motivationsbeskrivningar som tagits fram under de senaste 100 åren. Kort sammanfattat består ditt barns motivation av tre samverkande faktorer:

  • Drivkraft: Ditt barn har inre behov och känslor som sätter igång och styr hennes beteende (sker omedvetet) och hennes handlingar (sker medvetet).
  • Målsträvan: för att ditt barns inre drivkraft ska existerar måste hon ha någon form av mål, så att drivkraften har ett syfte och styr hennes beteende och handlingar i en viss riktning. Vi kan skilja på inre mål som t.ex. att förstå och känna glädje samt yttre mål som t.ex. belöningar och andra människor uppskattning.
  • Växelverkan: mellan ditt barns drivkraft och ditt barns mål. Detta handlar om vad som händer med ditt barns drivkraft och hur hon agerar när hon lyckas eller misslyckas med att nå ett mål. Fyra olika scenarier beskrivs: När ditt barn lyckas; hon nöjer sig och intresserar sig för annat (drivkraften avtar) eller hon vill nu ha ännu svårare utmaningar (drivkraften förstärks). När ditt barn misslyckas; hon sänker ambitionsnivån (drivkraften avtar) eller hon anstränger sig ännu mer för att lyckas (drivkraften förstärks). Denna växelverkan kan variera för olika behov, mål, situationer och personer.

Inre motivation betyder att det är roligt!

Inom ämnet motivation skiljer man på inre och yttre motivation. Kognitionsprofessorn Peter Gärdenfors beskriver att när ett barn drivs av inre motivation gör hon något för att aktiviteten i sig själv ger tillfredställelse. Barnet är intresserat av vad hon gör och blir nyfiken, koncentrerad och ivrig. Om ett barn däremot styrs av yttre motivation gör hon något för att det leder till något annat som är värdefullt för barnet, men som inte direkt är kopplat till aktiviteten.

Människan föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära!

Den inre motivationen är naturligt stark när vi föds. Väl kommen till världen möter barnet människor och träffar på saker. Barnet utforskar, tar intryck och får bemötanden och erfarenheter. Allt detta formar barnets motivationgrund, eftersom det påverkar barnets behov, känslor, mål samt växelverkan däremellan.

Läs mer om motivationsprocessen här!

 

Top