Motivation – Varför

En stark motivation bidrar till att ditt barn lättare lär!

Peter Gärdenfors beskriver att hjärnforskning visar att det som är viktigast för att utveckla våra förmågor att läsa, skriva och räkna är barnets känslor och motivation. Likaså visar all praktisk erfarenhet att engagerade och motiverade barn och barn med gott självförtroende lär sig betydligt bättre och snabbare. Det är därför centralt för barns lärande att främja en stark motivation.

I lärsituationer är det viktigt att skilja på inre och yttre motivation. Barbro Westlund beskriver att inre motivation innebär att barnet drivs av en egen vilja att lära. Det som kännetecknar inre motivation är att barnet är som uppslukat av ämnet och glömmer tid och rum, är nyfiken och aktivt söker kunskapen. Barnet är också villigt att anstränga sig för att lära.

Yttre motivation innebär däremot att barnet är motiverat att lära för att få belöningar av olika slag. Oftast är barnet dock inte medvetet om varför hon får belöningar och dessa utgör ofta kortsiktiga lösningar. Det som kännetecknar yttre motivation är att barnet ser lärandet som en ålagd uppgift, är ofta beroende av yttre belöningar och känner ingen egentlig lust att lära. Lärandet är inte värt en ansträngning.

Förståelse och kontroll är viktigt för att hålla igång lusten att lära!

Peter Gärdenfors beskriver att förståelsen är lika central för inlärningen som motivationen. Det är först när vi förstår hur saker och ting hänger ihop som vi minns och lär oss på riktigt. När ett barn inte förstår kan det skapa frustration och motivationen kan då sina. Därför är det viktigt att vi vuxna har en förmåga att se när ett barn inte förstår och då tar oss tid att berätta och visa för att hålla motivationen igång.

Hand i hand med förståelsen går behovet av att känna kontroll över sitt lärande. Det handlar om att barnet uppfattar hur lärandet ska gå till och upplever målet som möjligt att nå.

Peter Gärdenfors beskriver en teori som antar att barns motivation att vilja lära är en effekt av positiva känslor från att känna kontroll över sitt lärande och värdet av att lära. Detta skulle innebära att barn blir motiverade när de i lärsituationer känner känslor som t.ex. nöjdhet och stolthet över att förstå hur de ska gå till väga och tro sig kunna nå målet samtidigt som de känner t.ex. glädje i lära och förstå.

Med denna information om barns motivation i bagaget blir det intressant att titta på möjligheter i föräldrarollen. Läs om det här!

Top