Lärandelekar som tränar språkljud och fonologiskmedvetenhet

Fonologiskmedvetenhet och ordens uppbyggnad är en förutsättning för att kunna lära sig att läsa och skriva.

Ett barn som ska lära sig att läsa måste kunna höra och säga de olika ljud som tillhör en bokstav. Barnet måste också förstå att ord är uppbyggda av bokstavsljud. Dessutom måste barnet kunna koppla ihop de olika ljuden till ett ord. Att kunna läsa kräver både minneskapacitet och förkunskaper, som att förstå hur ord är uppbyggda och fonologiskmedvetenhet!

Lärandelekar som övar fonologiskmedvetenhet tränar barnets att göra:

Ordanalys, vilket betyder att barnet förstår att det vi säger består av ord. Dessa ord kan delas in i olika kategorier.

Stavelseanalys, barnet kan höra olika ljudsekvenser i ett ord. Barnet hör inte det enskilda m:et i måne utan ljudet må- .

Fonem analys och bokstavsljud, barnet börjar förstå att ord är uppbyggda av olika ljud. Hon börjar urskilja enskilda bokstavsljud och lär sig tex:
– Rimma
– Höra ljudet i början på ett ord
– Hitta lika ljud, ex. sol, säng, slicka
– Höra ljudet i slutet på ett ord
– Dela upp ordet i dela olika fonem, ex. sj u ng a
– Fonemsyntes, genom att höra ett ljud i taget kunna höra vilket ordet blir, ex. k o

 När barnet är fonologiskt medveten så kan hon dessutom:
– Kunna lägga till ljud/fonem och byta ut, ex. katt- skatt, pil-bil
– Kunna ta bort ett ljud/fonem, ex. skatt – katt, kung- ung
– Metateser, kunna tala genom att byta plats på olika ljud/fonem, ex. bala taklenges, pässa vennan

”Att träna fonem analys och leka med bokstavsljuden är mycket viktigt i början av läsinlärningen, då barnet ska lära sig att avkoda, men blir mindre viktigt ju längre barnet kommer i sin läsutveckling. Den fonologiska förmågan är en process som tar flera år och brukar vanligtvis startar vid tre årsålder, med rim och ramsor och fortsätter in i skolåldern med avancerade laborationer med språkljud. Processen sker mer eller mindre i följande ordning och ju tidigare och frekventare barnet börjar leka med fonem och ljud desto lättare lär sig barnet att avkoda och läsa.” (Fridolfsson 2008)

 

Sångpåsen tränar ordanalys, stavelseanalys och fonem analys

Sångpåsen innehåller figurer som ni ska sjunga olika sånger om. När ni sjunger tillsammans utvecklar ditt barn sitt språk och sin fantasi. Hon lär sig nya ord och börjar uppfatta rim och rytm, vilket stimulerar ditt barns fonologiska medvetenhet. 

Läs mer här…

 

ABC-tavlan, det första mötet med alfabetet

När ditt barn leker och plockar med djuren stimulerar ert samtal hennes fonologiska medvetenhet. Hon lär sig namn på olika djur, djurläten, färger, djurets första bokstav och dess bokstavsljud. Dessutom tränar hon sin finmotorik när hon plockar i och ur djuren ur fickan.

Läs mer här…

Top