Fonologisk medvetenhet

För att kunna läsa måste man först förstå att ett ord består av flera olika ljud som sitter ihop.

Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår ett språks olika ljud och hur de förhåller sig till varandra och bildar ord.

Ett barn som är fonologiskt medveten kan höra olika bokstavsljud i ett ord. Barnet kan rimma och säga hur första och sista bokstaven i ett ord låter. Barnet kan också hitta olika bokstavsljud inne i ord och hitta ord som liknar varandra. Ett barn som har en avancerad fonologiskmedvetenhet kan göra om ett ord till ett nytt genom att lägga till, ta bort eller byta ut bokstäver i ett ord, t.ex. skatt-katt och båt-bit.

Många föräldrar tränar omedvetet sina barns fonologiska medvetenhet, eftersom barnen vistas i en språkfrämjande miljö med högläsning, sagoberättande och samtal. Dessa barn har ofta ett försprång när den mer strukturerade fonologiska inlärningen börjar i förskola och förskoleklass. Det är också vanligt att dessa barn avancerar snabbare i sin språkutveckling än barn med mindre förkunskaper.

Många förskolor förbereder barnen inför skolstart. De arbetar strukturerat med att träna barnens fonologiska medvetenhet och uppmärksammar barnen på hur skriftspråket är uppbyggt. En vanlig metod är att arbeta med Bornholmsmodellen. Forskning visar dock att det finns en markant skillnad på skolbarns förkunskaper. De barn som också får vägledning hemma har bättre förkunskaper när de börjar skolan.

Språket och ordens uppbyggnad kan förvirra barn.

Till skillnad från när man bara lyssnar, så uppmärksammar den som läser, både innehåll och struktur på ordens uppbyggnad. Det här kan vara mycket främmande för ett barn som hitintills koncentrerat sig på innehållet i det som sägs. Barnet har aldrig funderat på att dela upp, varken det barnet hör eller det enskilda ordet i beståndsdelar. Därför tycker ett barn som inte är fonologiskt medvetet att ordet ”tåg” är ett långt ord medan ”nyckelpiga” är kort.

 

För att uppmärksamma barnet på ordets uppbyggnad rekommenderar professor Ingvar Lundberg i boken ”Alla kan lära sig läsa” analysövningar i tre steg:

  • Ordanalys

    Det första ditt barn måste uppmärksammas på är att talet består av ord och att ord kan bestå av flera sammansatta ord. Det är inte alltid så lätt att höra det enskilda ordet och därför är lyssnarövningar bra träning för ditt barns fonologiska medvetenhet.

  • Stavelseanalys

    När ditt barn hör de enskilda orden och har förstått att man kan leka med ord, så kan hon börja leka med ljuden i orden. I leken börjar ditt barn höra olika ljud som sitter ihop i ljudsekvenser (morfem). Hon kan till exempel höra ljudet gla- i ordet glass och förstå vilket ord som ljuden representerar. Dessa ljudsekvenser kallas morfem och är ett första steg till att uppfatta enskilda ljud (fonem).

  • Fonem- och ljudanalys

    Genom fonemanalys lär sig ditt barn urskilja enstaka ljud och på sikt förknippa ljuden med en eller flera bokstäver. Det är viktigt att ditt barn tränar på att höra olika ljud och fonem i början av hennes läsinlärning, eftersom förmågan att höra dessa ljud är en förutsättning för att kunna lära sig att läsa.

 

Läs mer om lärandelekar, samtal och aktiviteter som tränar fonologisk medvetenhet här!

 

Top