Läsinlärningsmetoder

Det finns två ledande läsinlärnings metoder

  • Phonics – fonologiskt lästräning
  • Whole language – helordsträning

Fonologisk lästräning innebär att ditt barn tränar på att ljuda fram ord och helordsträning innebär att hon tränar på att memorera hur ord ser ut. De båda metoderna har varit ledande under olika tidsepoker, vid olika lärosäten och i olika länder. Metoderna har sina respektive för- och nackdelar, men forskning på senare år visar att den effektivaste läsinlärningen sker när ditt barn använder båda metoderna.

Fonologisk lästräning – Ditt barn ljudar fram ord

Fonologisk lästräning innebär att ditt barn lär sig hur bokstäverna låter och hon börjar läsa genom att sätta ihop bokstavsljud med varandra.

Långsamt ljudar hon fram orden. Genom att lära sig att ljuda lär sig ditt barn att bryta ner orden i ljudsekvenser. Därmed kan hon klara av att läsa okända ord och texter, vilket bygger hennes självförtroende och läslust!

Fördelarna med den fonologiska metoden är att när ditt barn väl lärt sig att ljuda och knäckt läskoden har hon också fått strategier och verktyg för hur hon ska göra när hon stöter på nya okända eller svårlästa ord. Dessa verktyg är mycket viktiga för ditt barns fortsatta läsutveckling.

Nackdelen med metoden är att den fonologiska läsningen kräver en viss mognad. Ditt barn måste både ha utvecklat en bra minneskapacitet och samtidigt kunna förstå att en bokstav kan låta på flera olika sätt. Att läsa genom att ljuda är en komplicerade händelsekedjan som inte får brytas, för då tappar ditt barn förståelsen för textens innehåll.

För att kunna ljuda fram ett ord måste ditt barn känna igen bokstaven (grafem) och koppla utseendet till ett ljud (fonem) som sedan ska sättas ihop med nästkommande bokstav och ljud osv. Därefter ska ditt barn komma ihåg vilka ljud som hon har läst och förstå vad ljuden tillsammans bildar för ord. Detta kräver både förförståelse och minneskapacitet.

Helordsträning – Ditt barn lär sig ord utantill

Helordsträning innebär att ditt barn memorerar ordbilder, dvs lär sig utseendet på orden utantill.

Inlärningen börjar ofta med barnets namn, vanligt förekommande ord som mamma och pappa samt korta ord med positiv koppling t.ex. nalle, katt och glass. Fördelarna med helordsmetoden är dels att läsningen kan börja i tidig ålder, eftersom ditt lilla barn ganska lätt kan lära sig att känna igen sitt namn och ord som mamma och pappa. Hon kan då bygga upp en ordbank utan att behöva klara av den långa händelsekedjan (som förklarades ovan) som krävs när ett barn ska lära sig läsa genom att ljuda. En annan fördel är att ditt barn snabbare känner sig som en läsare, vilket bygger hennes självförtroende och läslust!

Den främsta nackdelen med metoden är att det krävs en stor mängd ord för att bli en läsare och det kan ta lång tid. En annan nackdel är att ditt barn kan läsa fel på lätta ord som ser snarlika ut, t.ex. hatt och katt. Dessa läsfel försämrar då förståelsen för innehållet i texten. Ytterligare en nackdel är att ditt barn inte lär sig strategier för hur hon ska ta sig an okända, längre eller svårare ord.

Den effektivaste läsinlärningen sker om ditt barn kombinerar metoderna

För att tidigt väcka ett intresse och komma igång med läsning är helordmetoden bra för ditt barn. Det är också bra för henne att lära sig korta, lätta och återkommande ord utantill för att få flyt i läsningen. Men för att kunna bli en bra läsare måste ditt barn lära sig att ord består av flera olika ljud som sitter ihop och därmed lära sig att ljuda. Då kan hon klara av att själv ta sig an nya och svårare ord. De två metoderna kompletterar alltså varandra och kan också vara mer eller mindre lämpade för barns olika förmågor och lärstilar.

Att skriva sig till läsning – ALS

ALS, att skriva sig till läsning utgår från Arne Tragetons teorier om att barnet ska börja med att skriva och därmed upptäcka skriftspråket.

Teorin är relativt ny och där med ännu inte baserad på forskning. Många förskolor och skolor tycker dock att ALS både är ett roligt och kreativt sätt att börja barnets läsutveckling med.

Ett barn och en vuxen som läser ihop är det bästa sättet

Forskning visar att den absolut mest framgångsrika metoden för ett barn att lära sig läsa är genom att sitta ensam med en läskunnig person.

Pappa och son läser tillsammans

Barnet och den vuxna kan tillsammans leka med bokstäver och ljud. Barnet får direkt återkoppling på sina tankar om bokstävernas utseende (grafem) och de olika ljuden (fonem) som bokstäverna representerar.

När ditt barn sitter ensam med dig finns det också stor möjlighet att pröva på och träna lättlästa ord och texter. Ni kan också leka olika läslekar, spela spel, pyssla och lägga pussel. I skolan kallas den här metoden ”En till en undervisning”. Den är inte så lätt att få till i ett klassrum men desto lättare hemma, mellan dig och ditt barn.

Svenska elever får i genomsnitt 1,6 timmars läsundervisning i veckan. Övriga västvärldens elever lägger i genomsnitt 2,5 timmar i veckan på läsinlärning

Lästräning i hemmet kan vara roliga lärandelekar och fina stunder av samvaro. Få bra idéer här!

 

 

Top