Se och skapa mönster

Förmågan att se mönster hjälper ditt barn att finna mönster i talen

Mycket inom matematiken bygger på regelbundna mönster. Nyckeln till att lösa matematiska problem handlar ofta om att ditt barn har utvecklat förmågan att finna mönster, eftersom hon med hjälp av dessa mönster kan förutsäga vad som ska ske i nästa steg.

Världen omkring oss är liksom matematiken fylld av mönster och symmetrier

Barn som förstår hur matematiken liksom naturen är uppbyggd har lättare att ta till sig nya matematiska kunskaper. Barn uppskattar också att själva upptäcka mönster omkring sig och i ramsor. Genom att leka med räkneramsor kan ditt barn också få en känsla för upprepning och mönster i talraden.

Det är viktigt att kunna se och skapa egna mönster i syfte att lära sig använda dessa i matematisk problemlösning. När ditt barn lär sig att jämföra med mönster i tidigare matematiska problem, så kan hon också använda sig av dessa erfarenheter för att lösa nya problem. Barn med visuell förmåga har stor hjälp av mönster när de lär sig vissa talbilder utantill, t ex prickarna på tärningar och dominobrickor. Förmågan att se både talbilder och talmönster är viktig för att kunna lösa matematiska utmaningar.

Lära sig skapa egna mönster tränar förmågan att se matematikens talmönster

När ditt barn lär sig att skapa egna mönster tränar hon sin förmåga att se talmönster, vilket är en förutsättning för att få en god taluppfattning. När ditt barn börjar räkna så lägger hon ingen vikt vid antal och mängd. För henne är räkneorden en del av en ramsa och föremålet som hon pekar på namnges i en viss ordning. Det första föremålet heter ett och det andra två osv.

När ditt barn ramsräknar och pekar på föremålen så upptäcker hon så småning om att räkneorden i ramsan representerar olika mängder. Hon uppstäcker då också att det finns vissa generella mönster i räkneramsan som gör att när hon kan räkna upp till en viss nivå så kan hon sen fortsätta räkna efter ett mönster.

 

Den svåraste delen av räkneramsan är talen 11-29, eftersom de inte följer något mönster. Men när ditt barn väl räknar till 30 och förstår att 30 är tre-tio kan hon sedan fortsätta räkna vidare uppåt efter samma mönster.

I lärandelekar kan ditt barn träna förmågan att se och skapa mönster

Förmågan att se och skapa egna mönster är en viktig baskunskap som ditt barn på ett roligt sätt kan träna i lärandelekar. Det som övas i lekarna är främst att:

  • Klassificera – sortera och lära sig urskilja likheter och olikheter
  • Se och skapa mönster
  • Se och skapa symmetri
  • Upptäcka mönster i räkneramsor

Det finns många lekar och vardagssysslor som stimulerar ditt barns nyfikenhet och vilja att ska egna mönster. Läs mer här.

Lärandelekar

Roliga lärandelekar stimulerar ditt barns kunskapsutveckling. Läs mer här!
Taluppfattning

Flicka och matte

Ett barn med taluppfattning förstår relationer mellan olika tal. Läs mer här!
Se och skapa mönster

Se uppfatta mönster

Att kunna se mönster hjälper barnet att se mönster inom talområden. Läs mer här!
Jämföra och se skillnader

Jämföra

Att kunna jämföra är grunden för att förstå mängd, längd och vikt. Läs mer här!
Top