Förmågor – Multipla intelligenser

Alla barn är begåvade på sitt unika sätt!

Varje barn har olika förmågor och är begåvat på sitt unika sätt. Varje barn har också sin egen speciella inlärningsstil och sitt eget temperament. Detta har pedagogikprofessorn Howard Gardner kommit fram till under sin 20-åriga forskning.

Gardner menar att alla människor har minst sju olika intelligenser, men i olika stor utsträckning. Det innebär att ditt barn är starkare inom vissa områden och svagare inom andra. Viktigt är att alla intelligenser är utvecklingsbara. Det handlar alltså inte om hur intelligent ditt barn är, utan om hur ditt barn är intelligent.

Gardners sju olika intelligenser är:

 1. Språklig (lingvistisk) intelligens
 2. Logisk-matematisk intelligens
 3. Musikalisk intelligens
 4. Kroppslig (kinestetisk) intelligens
 5. Visuell (rumslig-spatial) intelligens
 6. Social (interpersonell) intelligens
 7. Reflekterande (självkännedom) intelligens

Detta är de sju första intelligenserna som Gardner identifierat och de speglar barnets personligheter och karaktärer. Forskning pågår kring två ytterligare intelligenser som Gardner kallar natur- och existentiell intelligens.

Läs mer om intelligenserna och hur du känner igen dem hos ditt barn här!

Detta är Gardners kriterier för intelligens!

Gardner ställer upp ett antal kriterier för att något ska räknas som en intelligens och de viktigaste kriterierna är att:

 • Intelligensen ska vara mätbar
 • Intelligensen ska finnas i ett specifikt centra i hjärnan
 • Intelligensen ska ha ett eget språk (symbolsystem) som t.ex. musikens toner
 • Intelligensen ska vara utvecklingsbar, dvs. att den intelligensnivå som människan föds med inte är bestående hela livet, utan den kan öka eller minska beroende på om den stimuleras eller inte
 • Det skall finnas en utvecklingshistoria, både personlig och evolutionär
 • Det skall finnas underbarn som har en unik förmåga inom en specifik intelligens, men nödvändigtvis inte är intelligentare än genomsnittet i de andra intelligenserna

Förmågor är ditt barns verktyg för lärande och utveckling!

Gardner beskriver intelligenser som verktyg som gör att barnet kan lösa problem och hantera utmaningar. Dessa verktyg hjälper också barnet att skapa fungerande saker att använda när de behövs samt hjälper barnet att upptäcka eller generera nya problem, som i sin tur leder till ny kunskap.

Genom att t.ex. använda sin sociala intelligens kan barn tillsammans resonera sig fram till en lösning på ett problem snabbare och lättare än om de löste uppgiften var för sig.

Läs mer om förmågor och lärande här!

 

Top