Mer om multipla intelligenser

Ditt barn har alla dessa intelligenser i sin egen unika kombination!

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Gardners multipla intelligenser. De sju första är de som Gardner ursprungligen identifierade och de två sista är mer nytillkomna där forskning pågår.

Språklig (lingvistisk) intelligens

Förmågan att lära sig språk, skrivet och talat samt att använda språket för att uppnå mål. Barn som har väl utvecklad språklig förmåga får tidigt ett stort ordförråd, lär sig snabbt att tala, intresserar sig för bokstäver, ord och sen läsning och skriver gärna samt har även lätt för att lära sig främmande språk.

Logisk-matematisk intelligens 

Förmågan att logiskt analysera problem, klara av matematiska problem och att undersöka resultat på ett vetenskapligt sätt. Barn med väl utvecklad logiskt-matematiska förmåga har känsla för logiska mönster och sammanhang, förklaringar och analyser. De är intresserade av siffror, sortera, problemlösning och logisk-matematiska leksaker och spel så som t ex Tre i rad, Schack, geometriska pussel, Suduko mm.

Musikalisk intelligens 

Förmågan att framföra, komponera och att uppskatta musikstycken. Barn med musikalisk intelligens är intresserade både av att lyssna och själv utöva musik. De är bra på att känna igen melodier, sångverser och har en känsla för rytm och stor förmåga att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och uttrycka olika sorters musik. Enligt Gardner går denna intelligens nästan helt parallellt med den språkliga intelligensen.

Kroppslig (kinestetisk) intelligens

Förmågan att använda hela eller delar av den egna kroppen för att lösa problem och att använda psyket för att koordinera rörelser.  Barn med kroppslig intelligens arbetar gärna med händerna och är bra på att bygga saker, handarbeta och gillar att laga mat och att baka. De tycker också om att uttrycka sig med sin kropp i t ex idrott och dans. Barnen provar sig gärna fram för att lära sig nya saker och kommer bättre ihåg det som testats fysiskt än det som bara beskrivits teoretiskt. Gardner anser att mental och fysisk aktivitet är besläktat.

Visuell (rumslig-spatial) intelligens 

Förmågan att känna igen och att kunna tänka i bilder. Barn med välutvecklad visuell förmågan har god känsla för och arbetar gärna med färg, linjer och mönster. Barnen kan vara bra på att ana förändringar och lär sig lätt att läsa kartor, tabeller och diagram. Dessa barn har även lätt att hitta vägen och lägger märke till små detaljer i sin omgivning och har lätt för att föreställa sig abstrakta saker.

Social (interpersonell) intelligens 

Förmågan att förstå avsikter, motiveringar och önskningar hos andra. Barn med social intelligens trivs bäst tillsammans med andra, är goda lyssnare, tålmodiga, kan trösta och är lyhörda för andras problem. De vill leka ihop med andra barn, är bra på att leda leken och hjälpa andra samt att medla vid konflikter. Barnen är också bra på att uppfatta förändringar i ansiktsuttryck, röstlägen och gester hos andra.

Självkännande (reflekterande) intelligens 

Förmågan att förstå sig själv och att respektera sina känslor, rädslor och drivkrafter och att kunna använda dessa insikter. Barn med god självkännande intelligens upplever stort välbefinnande av att vara ensamma. Barnen förstår sina egna reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt, vet på förhand vad som är bra eller dåligt för den egna personen. Dessa barn har också bra självdisciplin och är ofta medvetna om sina starka och svaga sidor och har en förmåga att nå ställda mål.

Natur-intelligens

Förmågan att kunna förstå sammanhang i naturen, ett slags ”ekologisk förmåga”. Barn med en väl utvecklad naturintelligens har en instinktiv förståelse för naturen. De har ett stort intresse för blommor, växter och djur och är gärna ute i naturen. Barnen utvecklar snabbt förmågan att se mönster och kan gruppera samt kartlägga relationer och samband av olika slag på samma sätt som naturen är ordnad. De är skickliga på att åtskilja olika trädslag, hundraser, fågelarter och blommor.

Existentiell (andlig) intelligens

Förmågan att se på saker och livet med en djupare helhetssyn, en förståelse för det oändliga och det obeskrivliga. Barn med välutvecklad existentiell intelligens har ett medfött intresse för de stora livsfrågorna. Finns Gud? Var kommer människan ifrån? Barnen reflekterar mycket över livet och döden och pratar gärna om detta.

Top