Motivation – Hur

Inre motivation leder till livslångt lärande!

I syfte att motivera ditt barn kan både inre och yttre motivationsformer användas, men du bör sträva efter att i så hög grad som möjligt skapa en inre motivation hos ditt barn, så att hon vill lära för sin egen skull. Det är den inre motivationen som skapar lusten till ett beständigt och livslångt lärande.

Utgå alltid från ditt barns behov och använd leken!

Den inre motivationen träder naturligt fram när du utgår ifrån ditt barns behov och lockar med leken. Vår motivationsdiamant synliggör sex viktiga områden som du kan arbeta med för att stimulera ditt barns inre motivation. Här följer en beskrivning av de olika områdena:

 Locka fram lusten

 • Väv in lärandet i leken. Alla barn tycker om att leka!
 • Väck nyfikenhet genom att göra ämnet intressant och spännande. Ställ gärna frågor som ”vad tror du händer då?”, ”hur löser vi det här?” eller ”varför blir det så tror du?”.
 • Knyt an till ditt barns intressen. Om du t ex vill inspirera ditt barn till egen läsning, hjälp då ditt barn att finna en bok som handlar om just det hon tycker om – bilar, hästar, dinosaurier etc.
 • Variera och gör ibland något överraskande. ”Idag ska vi göra läxan ute i naturen och räkna matten där!”

Anpassa nivån

 • Känn efter vilken nivå ditt barn befinner sig på och anpassa därefter uppgiften så att ditt barn får en stimulerande utmaning som varken är för lätt eller för svår.
 • Tänk på att ditt barns nivå är helt individuell och vanligtvis olika inom olika områden. Titta på behov och mognad istället för att fastna i åldersnivå.

Skapa en trygg och stimulerande atmosfär

 • Se ditt barn, lyssna, uppmuntra och bekräfta.
 • Visa ditt barn att det är positivt att pröva och helt ok att misslyckas.
 • Gläds med ditt barns framgångar och uppmuntra till nya försök vid misslyckanden.

Pröva olika inlärningssätt

 • Låt ditt barn pröva att lära genom alla sinnen. Ditt barn har olika förmågor och vissa är starkare och genom dessa kan ditt barn lära sig lättare.
 • Försök hitta den lärstil som passar ditt barn bäst. Ditt barn lär lättare om hon får ta till sig kunskap på sina villkor.
 • Stimulera ditt barns vilja att lära genom kreativa utmaningar så som praktiska uppgifter och problemlösning.

Öka förståelsen för ämnet

 • Var uppmärksam på om ditt barn inte förstår. Den som inte förstår och inte kan komma vidare riskerar att tappa lusten att lära.
 • Berätta och visa hur saker och ting förhåller sig, så att ditt barn ser nya möjligheter.

Hjälp ditt barn att känna kontroll över sitt lärande

 • Förklara tydligt och försäkra dig om att ditt barn förstår hur uppgiften/aktiviteten ska gå till. Att förstå inger lugn och trygghet.
 • Fråga och känn efter om ditt barn upplever målet som stimulerande och möjligt att nå. Uppmuntra och visa att du tror på ditt barns förmåga. Hjälp till att anpassa målet om det inte ligger på rätt nivå. Om det upplevs som för svårt kan ditt barn känna en uppgivenhet och är det för lätt kan ditt barn bli uttråkat.

I den lärande leken stimuleras ditt barns inre motivation!

Känns diamanten som en för stor utmaning? Då föreslår vi den lärande leken! Leken är ett mirakelmedel för lärande, eftersom den är på barnens villkor.

Leken är rolig eller spännande. Leken handlar om det barnet tycker om. Leken hamnar på den nivå som barnet väljer. I leken finns tryggheten och barnet har kontrollen. Leken är inte på riktigt och tillåter därför misslyckanden. I leken använder barnet ofta alla sina sinnen och löser sina uppgifter och utmaningar på ett kreativt sätt. I leken lär barnet för livet!

Top