Motivation – Processen

Motivationsprocessen är det som händer när vi blir motiverade!

Det finns ingen som säkert vet hur motivationsprocessen ser ut. Däremot är de flesta överens om att behov, känslor och målstävan är centrala faktorer. Mycket talar också för att livserfarenheter påverkar motivationen.

Människan föds med en naturlig nyfikenhet och lust att lära!

Kort efter att ditt barn föds börjar hon att undersöka den nya världen omkring sig genom att nyfiket titta, känna, smaka och lukta på allt hon kommer åt. Ditt barn försöker förstå världen genom att utforska och samspela och det är hennes egen inre drivkraft som gör att hon vill förstå. Ditt barn har en stark motivation!

Vi kan anta att det nyfödda barnets motivation är opåverkad av tidigare erfarenheter. Men för varje nytt intryck under barnets utforskande byggs erfarenheter som senare troligen kommer att påverka motivationen.

Håkan Jenner beskriver en tes om att motivation och att motivera någon handlar om bemötande. Motivation är inte ett barns egenskap, utan en följd av de erfarenheter hon gör och det bemötande hon får. Drivkraften består i om det finns hopp om framgång. Motivationen påverkas alltså av hur barnet själv ser på sina möjligheter och hur hon tolkar framgångar och misslyckanden. Det är alltså behov, känslor, tankar och mål som styr motivationen.

Barns känslor har stor påverkan på motivationen!

Peter Gärdenfors beskriver att barns känslor har stor betydelse för motivationen. Barns upplevelser och intryck är inte neutrala, utan det finns alltid en känsla med som påverkar riktningen på deras  beteende och handlande. Känslorna har två funktioner; 1) att åstadkomma en kroppslig reaktion till situationen som barnet befinner sig i – ”känns detta bra eller dåligt”, 2) att hjälpa barnet att välja sitt handlande.

I sin natur anses människan söka det lustfyllda och positiva samt undvika det tråkiga och negativa. Men det som ger motivation är snarare tanken på det lustfyllda än själva upplevelsen i sig. Barnets önskan och känsla av förväntan kan alltså vara mer värdefull än nöjet av att uppnå ett mål. I detta ställs barnet inför val där hon måste ta beslut på hur hon ska handla. Håkan Jenner lyfter fram tre faktorer, som mer än mycket annat präglar motivationsprocessen:

  • Målet – barnets uppfattning om målet är möjligt att uppnå eller ej
  • Lyckas – barnets uppfattning om värdet av att lyckas nå målet
  • Misslyckas – barnets uppfattning om värdet av att slippa misslyckas

Barnets överväganden och beslut kan jämföras med vad som väger tyngst på en våg.

Det viktigt att betona att alla barn är olika och upplever sina egna känslor och gör sina egna tolkningar av värdet att lyckas respektive att slippa misslyckas. Här hänger motivation ihop med självkänsla och självförtroende. Barn med god självkänsla vet att de duger oberoende av prestation och barn med gott självförtroende litar på sina förmågor att lyckas. Detta innebär att barn i samma situation kan uppleva olika känslor och göra olika tolkningar som resulterar i helt olika grad av motivation inför samma uppgift eller utmaning. I lärsituationer möter barnet ständigt uppgifter och utmaningar.

Motivationens betydelse för lärandet kan du läsa mer om här!

Top