Lärandelekar som tränar läsförståelse

Läsförståelse kommer inte av sig själv när barnet har ”knäckt läskoden” och kan läsa.

Många barn läser med bra flyt, men förstår inte vad de läser eller varför de läser. Läsförståelse är en dynamisk process som kräver motivation, färdighetsträning, strategier och tidigare kunskaper, som ordförråd, omvärldskunskap. En läsare med god läsförståelse har dessa förmågor, dessutom har läsaren förmåga att röra sig mellan texter (textrörlig) och genrekunskap.

 

Intresserad av en workshop om läsförståelse och lässtrategier?

Lärandelek erbjuder en workshop för föräldrar och pedagoger i förskola och grundskola. Vår workshop ger inspiration, kunskap och idéer om hur du genom vardaglig samvaro och lärandelek kan bidra till att stimulera barns språkutveckling och utveckla läsförståelsen. Läs mer här.

 

De lärandelekarna är sorterade efter lekar som tränar:

  • Läsförståelsestrategier och aktiv lyssnare 
  • Ordförråd
  • Textkopplingar
  • Genrer

 

Läsförståelsestrategier och aktiv lyssnare

Lyssna och läs aktivt

En aktiv lyssnare och läsare förstår det hon hör och läser. De här korten ger ditt barn strategier som hjälper henne att bli en aktiv lyssnare med god läsförståelse. Använd korten som bokmärken och gör de till en naturlig del av lässtunden! Läs mer här.

Fler lärandelekar kommer…

 

Ordförråd

Svåra ord och otydligheter klarna med strategier
  • Läsa om ordet långsamt, för att försäkra sig om att man har läst ordet rätt.
  • Läsa om meningen eller stycket för att se om man kan förstå genom sammanhanget.
  • Dela upp ordet i mindre delar (morfem) för att se om man känner igen något ord i ordet som kan ge ledtrådar till vad ordet betyder.
  • Ta hjälp från annan person eller slå upp i ordlista.
Lärandelekar kommer…

Textkopplingar (textrörlig)

Lärandelekar kommer…

 

Genrer.

Lärandelekar kommer…

 

En läsare med god läsförståelse är väl förberett för ett livslångt lärande!

 

Top