Läsningens fyra stadier

När ditt barn lär sig läsa går hon igenom fyra stadier av läsning:

  1. Preläsande – pseudoläsande – låtsasläsande
  2. Logografiskt – ordbilder, t.ex. loggan M som i Mc Donalds
  3. Fonologiskt/alfabetiskt – ljudar
  4. Ortografiskt – ser hela ord eller läser del av ord och förstår vad det står

Preläsande – pseudoläsande – låtsasläsa

Under talspråksfasen, långt innan ditt barn kan läsa, leker ditt barn att hon läser. Begreppet preläsande syftar på förstadiet till riktig läsning. Ditt barn bläddrar i böcker och pratar högt om bilderna. Det är också vanligt att ditt barn lär sig sina favoritsagor utantill, som hon sedan sitter och ”läser”. När ditt barn låtsasläser är det ett tecken på att hon har börjat förstå de skriftspråkliga konventionerna. Det betyder att hon förstår nyttan med att läsa, att texten har något att kommunicera och att det är bokstäverna och inte bilderna som förmedlar berättelsen. Ditt barn bearbetar också läsriktningen, även om hon inte alltid har förstått att man läser från vänster till höger.

Logografiskt läsande – ordbilder och logotyper

Redan vid tre års ålder är det möjligt att ditt barn känner igen sitt namn i text. Andra exempel är M:et i Mc Donalds, ICA och andra kända logotyper. Ditt barn läser då logografiskt och genom att lära sig ordbilder utantill kan hon på så sätt lära sig att läsa.

Många förskolor sätter upp lappar med barnens namn och nyckelord inne i förskolerummet. Förskolepersonalen och barnen använder sen dessa lappar i lekar, pyssel, sång- och sagostunder. Barnen kan då lära sig orden genom att memorera ordens utseende och därmed lära sig att läsa. Det är däremot inte säkert att barnen kan läsa samma ord om det är skrivet i ett annat typsnitt eller förekommer i ett annat sammanhang eller annan miljö.

Fonologiskt läsande – ljuda ihop bokstavsljud med varandrar

När ditt barn har lärt sig att känna igen ett antal bokstäver och kan koppla ihop bokstäverna med rätt ljud är hon mogen att lära sig att läsa genom att ljuda, dvs. läsa fonologiskt.

Fonologisk läsning är en komplicerad händelsekedja som kräver både förförståelse och minneskapacitet. Ditt barn ska då känna igen bokstaven (grafem) och koppla utseendet till ett ljud (fonem), som sedan ska sättas ihop med nästkommande ljud. Därefter ska ditt barn komma ihåg alla ljud hon har läst och förstå vad ljuden bildar för ord. När ditt barn har lärt sig detta har hon knäckt läskoden!

 

När ditt barn ska lära sig att läsa finns det två ledande läsinlärningsmetoder: fonologiskt lästräning (Phonics), som bygger på ljudning, och helordsträning (Whole language), som kan beskrivas som en utveckling av den logografiska läsningen. Läs mer om läsinlärningsmetoderna här!

Ortografiskt – ser hela ordet genom att läsa en del av ordet

När ditt barn har knäckt läskoden kommer hon så småningom få flyt i sin läsning och därmed börja läsa ortografiskt. När ditt barn läser ortografiskt har hon lärt sig de vanligaste orden som ordbilder. Hon har också lärt sig att vissa bokstavskombinationer blir ett visst ljud och därför räcker det med att bara läsa en del av ordet för att förstå ordets innehåll. Ditt barn läser nu snabbare och behöver inte ljuda igenom alla ord.

 

Barn som läser ortografiskt behöver bara ljuda när det kommer nya och mer komplicerade ord i en text.

 

Här kan du läsa mer om lärandelekar som kan stimulera ditt barn att knäcka läskoden.

 

Top