Skriva

Intresset för skrivande börjar med att ditt barn leker att hon skriver.

När ditt barn förstår att skriftspråket är ett sätt att kommunicera och att det är orden som förmedlar budskapet och inte bilderna, så blir hon ofta starkt motiverad att lära sig läsa och skriva. Ditt barn vill nu själv kunna förmedla ett budskap som andra kan ta del av.

Nyfikenheten och förståelsen för skriftspråket leder till att ditt barn börjar få en uppfattning om skillnader mellan ord, bokstäver och siffror. Ditt barn upptäcker också att vi (som använder det latinska alfabetet) läser och skriver från vänster till höger och uppifrån och ner. Läs- och skrivforskningen talar då om att ditt barn förstår de skriftspråkliga konventionerna och är skriftspråkligt kompetent.

Det är först när ditt barn är skriftspråkligt kompetent som hon kan lära sig att läsa och skriva. Vad ditt barn börjar lära sig först spelar ingen roll, detta variera från barn till barn. Vissa barn lär sig att skriva genom att först lära sig läsa och andra barn gör tvärt om.

 

Lära sig skriva går hand i hand med att lära sig läsa.

Förmågan att lära sig skriva är starkt sammanlänkad med förmågan att lära sig läsa. De båda förmågorna stödjer varandra i ditt barns läs- och skrivinlärning.

När ditt barn knäcker skrivkoden och börjar skriva själv, så använder hon samma strategier och går igenom liknande stadier som när hon knäcker läskoden. Ditt barn lyssnar på ljuden i ett ord och försöker tyda ut vilka bokstäver som finns i ordet. Små barn föredrar att skriva med stora bokstäver (VERSALER), eftersom de är lättare att forma och inte kräver lika bra finmotorik som de små bokstäverna (gemena).

Läs mer om de olika skrivstadierna ditt barn går igenom när hon lär sig skriva här.

Ditt barn lär sig skriva genom upptäckarskrivning och strukturerad skrivning.

Det finns två ledande skrivinlärningsmetoder, upptäckarskrivning och strukturerad skrivning. Upptäckarskrivning har som syfte att låta ditt barn själv upptäcka skriftspråket. Hon ska upptäcka att alla kan skriva en berättelse eller förmedla ett meddelande, som sedan kan läsas av någon annan.

Strukturerad skrivning går ut på att ditt barn lär sig ett fåtal bokstavskombinationer och ljud i taget. Hon arbetar med ljudkombinationerna tills hon lärt sig dem och därefter introduceras en ny kombination. Den strukturerade skrivningen passar barn med skriv- och lässvårigheter.

Läs mer om upptäckarskrivning och strukturerad skrivning här.

I början av ditt barns skrivutveckling är det vanligt att hon inte själv kan läsa vad hon har skrivit.

Uppmuntran och bekräftelse är viktigt för ditt barns motivation.

Ditt barn är mycket mån om att få uppmuntran och bekräftelse på att andra kan läsa det hon skriver. När ditt barn upptäcker att hon kan skriva något som andra kan läsa gläds hon av känslan att lyckas och hennes självförtroende stärks!

Du kan läsa om lärandelekar som stimulerar ditt barns skrivutveckling här.

Top