Skrivandets fem stadier

När ditt barn lär sig skriva går hon igenom fem olika skrivstadier:

  1. Pseudoskrivning– låtsasskrivning
  2. Logografisk skrivning – ordbilder och loggor
  3. Fonologisk/alfabetisk skrivning – skriva genom att ljuda
  4. Ortografisk skrivning
  5. Morfologisk skrivning

Pseudoskrivning – låtsasskrivning

När ditt barn klottrar bokstavsliknande krumelurer på ett papper leker hon att hon skriver. Detta kallas för pseudoskrivning, dvs hon härmar och försöker efterlikna vuxna som skriver.

I början ser ditt barn ingen skillnad på bilder och bokstavliknande krumelurer, men med övning utvecklas krumelurerna som blir mer och mer lika bokstäver. Ditt barn gör dock ingen skillnad på siffror och bokstäver. Även ett ganska litet barn kan däremot vara mycket medvetet om vilka bokstäver det är hon har skrivit ner, även om det inte syns på krumelurerna.

 

Logografisk skrivning – ordbilder och loggor

Bland det första ditt barn lär sig att skriva är hennes eget namn. När hon skriver eller ritar av sitt namn skriver hon logografiskt och kopierar det andra har skrivit. När ditt barn skriver logografiskt ser hon ordet mer som en bild än som en text. Ofta har hon inte befäst skrivriktningen, utan vänder ofta på bokstäver och ritar av baklänges.

Det första som barn brukar vara starkt motiverade att skriva är en önskelista. När ditt barn klipper ut och skriver av från leksakskataloger lockas hon att starta sin skrivarkarriär.

Fonologisk/alfabetisk skrivning – skriva genom att ljuda

När ditt barn börjar bli medveten om att ord består av bokstavsljud som hänger samman (fonologiskt medveten), så börjar hon skriva fonologiskt och alfabetiskt. Ditt barn lyssnar då på de enskilda ljuden och skriver ner de ljud som hon uppfattar.

Till en början är det vanligt att ditt barn bara uppfattar en bråkdel av alla ljud i ett ord, vilket oftast är de tydliga konsonanterna. Därför kan hennes första texter vara svåra för dig att läsa. Ordet träd kan utvecklas så här:

– T: Ditt barn hör eller kan bara komma ihåg ett ljud.
– TD: Ditt barn hör och kommer ihåg första och sista bokstaven.
– TRD eller TÄD: Efter träning kan ditt barn urskilja fler bokstäver, men tappar ljud i mitten.
– TRÄD: Tillslut kan ditt barn höra och komma ihåg alla ljuden i ordet.

Ju mer övning ditt barn får på att skriva alfabetiskt desto fler ljud kommer hon att behärska. Tillslut kommer texten att bli läslig, men hon kommer att fortsätta ett tag att utesluta bokstäver vars ljud inte är hörs så tydligt.

För att stötta ditt barn och öka motivationen är det viktigt att föra en dialog om texten och tillsammans skriva ner vad hon ville förmedla med sin text. När du som föräldern skriver är det då viktigt att härma ditt barns tillvägagångssätt. Skriv långsamt och ljuda högt varje bokstavsljud i orden. Då får hon bekräftelse på att hon tänker rätt och har rätt strategi för sin skrivutveckling.

Det finns två ledande skrivinlärningsmetoder, upptäckarskrivning och strukturerad skrivning. Du kan läsa om dem här.

Ortografisk skrivning – bilda ord genom att använda inlärda bokstavs- kombinationer

När ditt barn börjar få lite mera flyt i sitt skrivande behöver hon inte ljuda varje ljud för sig. Hon har nu lärt sig vissa bokstavskombinationer och deras ljudsamman- sättning. Ditt barn skriver då ortografiskt, dvs med hjälp av ordbilder och ljudkombinationer som hon kan utantill.

Morfologisk skrivning – härleda ord från en rot och därmed bilda nya ord

För att bli bra på att stava och skriva grammatiskt rätt måste ditt barn lära sig hur ord är uppbyggda. Det innebär att hon förstår att ord är uppbyggda av förstavelser, en rot och ändelser. Därmed kan ditt barn börja härleda ord som kommer från samma rot och även förstå och stava svåra ord, som t ex trygg och tryggt. När hon kan det skriver hon morfologiskt.

Att skriva morfologiskt är svårt och kommer ganska sent i ditt barns skrivutveckling. När ditt barn nått hit är hon också mogen för att uppmärksamma svåra stavningsljud och stavningsregler. Barn som har svårt med stavning har ofta brister i sitt morfologiska kunnande och behärskar därmed inte våra stavningsregler.

 

Det finns många lärandelekar och inspirerande tips som stimulerar ditt barns skrivutveckling här.

 

Top